DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności Publicznej Szkoły Podstawowej nr 31 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Radomiu

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 31 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Radomiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 31 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Radomiu.

     
 • Data publikacji strony internetowej:
 •    
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:
 • Status pod względem zgodności z ustawą

     

  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.


  Treści niedostępne

 •             Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
 •             Część plików nie jest dostępnych cyfrowo.
         
        

  Wyłączenia              

 •                 Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 •                 Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
             
             

  Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia: 
  • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

  •    

   Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.   Informacje zwrotne i dane kontaktowe

   • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:  Sabina Gliszczyńska, Anna Starzyńska
   • E-mail: sabina.gliszczynska@psp31.radom.pl
                        anna.starzynska@psp31.radom.pl
   • Telefon: 483652814

   • Każdy ma prawo:

        
    • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
    •    
    • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
    •    
    • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

    • Żądanie musi zawierać:

         
     • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
     •    
     • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
     •    
     • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
     • Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.


      Skargi i odwołania

      Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

      • Organ nadzorujący: Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 31 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Radomiu
      • Adres: ul. Biała 6, 26-600 Radom
      • E-mail: sekretariat@psp31.radom.pl
      • Telefon: 483652814
      • Skargę można złożyć również do  Rzecznika Praw Obywatelskich.


       Dostępność architektoniczna

       Budynek: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 31 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Biała 6, 26-600 Radom

       Do budynku prowadzi jedno wejście od ulicy Białej.

       Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

       Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami.

       W budynku nie ma windy.

       Do pomieszczeń na parterze oraz na piętrach  1,2 prowadzą schody. Nie ma podjazdu dla wózków.

       Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

       W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

       Opublikowano: 18.03.2021
       Publiczna Szkoła Podstawowa nr 31 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Radomiu ul. Biała 6, 26-600 Radom
       Suma wejść: 630439

       Projekt i wykonanie Centrum Reklamy nmedia