SU


 Plan pracy Samorządu Uczniowskiego 


PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

ROK SZKOLNY 2023/2024

 

 

OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU: Emilia Grabowska, Łukasz Osowski, Marta Turzyńska

 

Cele Samorządu Uczniowskiego:

 

• Reprezentowanie ogółu uczniów.

• Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.

• Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo 

   w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.

• Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.

• Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny 

  i zdyscyplinowania uczniów.

• Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.


Zadania wychowawczo – profilaktyczne:


• Inspirowanie i organizowanie życia kulturalnego i intelektualnego na terenie szkoły,

• Reprezentowanie postaw i potrzeb środowiska uczniowskiego wobec dyrekcji i grona pedagogicznego,

• Propagowanie idei samorządności oraz wychowania w demokracji.

 

Samorząd Uczniowski działa w następujących obszarach:


DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA:

 

•  poznawanie i uzupełnianie wiadomości o szkolnych dokumentach, informowanie społeczności szkolnej o działaniach organu poprzez prowadzenie gazetki ściennej, umieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły, współpraca z dyrekcją i gronem pedagogicznym, diagnozowanie potrzeb, sporządzanie sprawozdań, organizacja wyborów przedstawicieli organu, popularyzowanie wiedzy o prawach dziecka;

 

 DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA:

 

• współpraca ze Szkolnym Kołem Wolontariusza,  udział w różnorodnych akcjach charytatywnych i projektach.

 

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA:

 

•  uatrakcyjnianie uczniom czasu pozalekcyjnego, poprzez organizowanie imprez okolicznościowych, w tym m. in.  z okazji Dnia Chłopaka,  andrzejek, zabawy karnawałowej, walentynek,  propagowanie wartości i tradycji kultury polskiej, poprzez organizację apeli okolicznościowych oraz pielęgnowanie ceremoniału i tradycji szkolnej, organizowanie okolicznościowych konkursów plastycznych i przedmiotowych oraz akcji, które mają uatrakcyjnić życie szkolne.

 

Zadaniem opiekuna Samorządu Uczniowskiego jest:


• czuwanie nad całokształtem prac Samorządu Uczniowskiego,

• pośredniczenie między uczniami a nauczycielami,

• doradzanie i wspomaganie inicjatyw uczniowskich.

 

 Efekty działań przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły:


• wzrost aktywizacji i uspołecznienia uczniów oraz wdrożenie ich do samodzielności poprzez rozwój samorządności, kształtowanie postaw prospołecznych, obywatelskich i patriotycznych, poszerzenie znajomości Praw Człowieka, Dziecka i Ucznia,

•  wypracowanie schematu działań, który z powodzeniem można corocznie powtarzać, wypełniając go pomysłami i działaniami wynikającymi z oczekiwań  uczniów

     i potrzeb szkoły,

•  pielęgnowanie tradycji szkolnej i ceremoniału,

• reprezentowanie interesów młodzieży szkolnej wobec Rady Pedagogicznej,

• stwarzanie możliwości rozwijania demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i przyjmowania współodpowiedzialności za jednostki i grupy oraz wzrost umiejętności pracy 

  w zespole i komunikacji interpersonalnej,

•  wzrost empatii - podejmowanie konkretnych działań na rzecz osób będących

  w szczególnie trudnej sytuacji i na rzecz zwierząt.

 

WRZESIEŃ:

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego z udziałem pocztu sztandarowego.

Zapoznanie wszystkich uczniów z regulaminem SU.

Opracowanie rocznego planu pracy SU na rok 2023/2024.

Wznowienie całorocznej akcji „Szczęśliwy numerek”.

Szkolne obchody Międzynarodowego Dnia Kropki – 15 września

Zagospodarowanie i aktualizacja gazetki SU oraz aktualizacja danych dotyczących SU na stronie internetowej              szkoły.

Zorganizowanie szkolnych i klasowych obchodów Dnia Chłopaka - życzenia dla wszystkich chłopaków i panów,          konkursy i zawody dla chłopców,  wręczanie upominków

Dyskoteka szkolna z okazji Dnia Chłopaka

Wybory „Najsympatyczniejszego chłopaka w szkole” 2023/2024

Zaplanowanie i wykonanie dekoracji korytarzy i sal lekcyjnych.

Udział w akcji „Sprzątanie świata”

Debata wyborcza


PAŹDZIERNIK:

Wybory do Samorządu Uczniowskiego,

Dzień Edukacji Narodowej – życzenia i upominki dla pracowników szkoły oraz emerytów

Dekoracja na szkolnym holu z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Konkurs plastyczny „Portret nauczyciela, którego cenię”,

Dekoracja jesienna na korytarzach szkolnych

Szkolna akcja z okazji Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia – 7 października

Udział w porządkowaniu cmentarzy i miejsc pamięci, zapalenie zniczy na grobach zmarłych pracowników szkół i          żołnierzy w ramach akcji „Szkoła pamięta”.


LISTOPAD:

Udział w apelu z okazji  rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Dekoracja na szkolnym holu z okazji 11 listopada

Organizacja klasowych spotkań „andrzejkowych”.

Szkolna zabawa andrzejkowa – dyskoteka.

Akcja z okazji Dnia Życzliwości i Pozdrowień -  21 listopada

Dzień Postaci z Bajek – 6 listopada

Dzień Pluszowego Misia – 25 listopada


GRUDZIEŃ:

Organizacja klasowych „mikołajek”.

Dekoracja zimowo-świąteczna korytarzy szkolnych

Kiermasz świąteczny

Kartki z  życzeniami dla emerytowanych nauczycieli oraz zaprzyjaźnionych instytucji z okazji Świąt Bożego                  Narodzenia.

Szkolne konkursy bożonarodzeniowe: na bombkę, choinkę, stroik oraz szopkę.

Organizacja klasowych spotkań bożonarodzeniowych.

 

 

STYCZEŃ:

Szkolna zabawa choinkowa

Spotkanie Prezydium SU podsumowujące pracę w pierwszym półroczu,

Dzień Babci i Dziadka – „Łączymy pokolenia”

 

LUTY:

Organizacja  poczty „walentynkowej” – 14 lutego

Konkurs na serce wykonane dowolną technika plastyczną

Słodkie serca – sprzedaż ciast i cisteczek w Tłusty czwartek - akcja we współpracy ze szkolnym Wolontariatem


MARZEC:

Zorganizowanie szkolnych i klasowych obchodów Dnia kobiet - życzenia dla wszystkich dziewcząt i pań,                      konkursy,  zawody i zabawy dla dziewcząt,  wręczanie upominków

Konkurs na najsympatyczniejszą dziewczynę w szkole

Dekoracja wiosenna korytarzy szkolnych

Obchody 1 Dnia Wiosny

Szkolny pokaz talentów

Dzień skarpetki nie do pary – 21 marca


KWIECIEŃ:

Szkolny kiermasz wielkanocny

Kartki z życzeniami wielkanocnymi dla emerytowanych nauczycieli oraz instytucji zaprzyjaźnionych ze szkołą.

Udział w obchodach Dnia Ziemi.

Obchody Światowego Dnia Autyzmu – 2 kwietnia


MAJ:

Udział w apelu z okazji Święta Konstytucji 3 Maja.

Dekoracja na szkolnym holu nawiązująca do święta 3 Maja

26 maja – Dzień Matki – akcent na gazetce ściennej poświęcony temu świętu.


CZERWIEC:

Szkolny dzień gier towarzyskich i planszowych – dzień bez telefonu komórkowego

Spotkanie Prezydium SU podsumowujące pracę w drugim półroczu.

Wybór kandydatów do pocztu sztandarowego na rok szkolny 2023/2024,

Festyn Rodzinny – pomoc w organizacji imprezy


CAŁY ROK SZKOLNY:

Pomoc w organizowaniu i udział w akcjach charytatywnych na terenie szkoły we współpracy ze Szkolnym Kołem          Wolontariusza.

Prowadzenie gazetki Samorządu Uczniowskiego.

Informowanie wszystkich uczniów i wychowawców klas o organizowanych akcjach.

Spotkania Rady samorządu Uczniowskiego z opiekunami.

Promowanie kulturalnych i bezpiecznych zachowań oraz samopomocy koleżeńskiej.

Promowanie zdrowego trybu życia.

Wykonywanie okolicznościowych dekoracji oraz aktualizowanie informacji na tablicy SU.

Współpraca z nauczycielami oraz Dyrekcją szkoły.

Współpraca z Radą Rodziców.

Udział w uroczystościach szkolnych.

Przekazywanie informacji o działalności SU na stronę internetową szkoły.

Promocja szkoły w środowisku lokalnym.


Działania mogą ulec zmianie lub przesunięciu ze względu na różne sytuacje wcześniej nieprzewidziane.Publiczna Szkoła Podstawowa nr 31 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Radomiu ul. Biała 6, 26-600 Radom
Suma wejść: 630399

Projekt i wykonanie Centrum Reklamy nmedia